Privacybeleid Praktijk Britt van Hest

Vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) gaan er nieuwe regels gelden t.a.v. uw gegevensverwerking welke verwerkt zijn in het onderstaande Privacybeleid. Het is een zeer uitgebreide regelgeving die in stappen wordt doorgevoerd.

I Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Britt van Hest voor psychosociale begeleiding te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel als: Eenmanszaak onder nummer 62503340. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Britt van Hest bij psychosociale begeleiding, verder te noemen Praktijk Britt van Hest, in het kader van psychosociale begeleiding, binnen de praktijk.

II Privacyverklaring t.a.v. de diensten van bezoekers van de website van PRAKTIJK BRITT VAN HEST

PRAKTIJK BRITT VAN HEST garandeert voor zover mogelijk het navolgende beleid:

1. Respecteert de privacy en de bescherming van de privacy van alle cliënten van de praktijk en bezoekers van de website van de praktijk en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons onder behandeling bent.

2. PRAKTIJK BRITT VAN HEST draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

3. PRAKTIJK BRITT VAN HEST verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

4. PRAKTIJK BRITT VAN HEST verlangt van onze samenwerkingspartners ook maximale inspanningen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens (huisarts, specialist, BIG-geregistreerden, zorgverzekeraars, landelijke database van onze beroepsgroepen).

5. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van PRAKTIJK BRITT VAN HEST. U dient zich ervan bewust te zijn dat PRAKTIJK BRITT VAN HEST niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op deze site bereikbaar zijn. PRAKTIJK BRITT VAN HEST raadt u aan bij het via deze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op de website van PRAKTIJK BRITT VAN HEST bent als de URL (www.brittvanhest.nl) is gewijzigd.

6. De website van PRAKTIJK BRITT VAN HEST staat onder beheer van Britt van Hest. De contactgegevens van PRAKTIJK BRITT VAN HEST zijn te vinden op voornoemde site.

7. E-mail en adresgegevens die via het Aanmeldingsformulier van de website aan PRAKTIJK BRITT VAN HEST worden verstrekt, zullen alleen worden gebruikt voor het beantwoorden van de door u gestelde vraag.

8. Gebruik van Cookies: De website van PRAKTIJK BRITT VAN HEST slaat informatie op op uw PC ten behoeve van de verbetering van het gebruik van de website. PRAKTIJK BRITT VAN HEST maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor de bezoekers van deze website te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt, zodat zij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kan verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden op de harde schijf van de computer van de websitebezoekers. Deze bestandjes zorgen ervoor dat de website de bezoekers herkent bij terugkomst en instellingen onthoudt. De website maakt gebruik van Google Analytics en StatCounter, wat de praktijk inzicht geeft over hoe bezoekers haar website gebruikt. Bij een bezoek aan de website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd.

8.1 Google Analytics: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

-Om de website beter te laten functioneren
-Om het gebruik van de website makkelijker te maken
-Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website

9. De gegevensverwerking op de website wordt technisch gefaciliteerd door de webhoster Dolphiq, die de privacyverklaring heeft ondertekend.

10. PRAKTIJK BRITT VAN HEST streeft ernaar haar website volledig AVG-proof te maken.

11. Disclaimer ten aanzien van de privacyverklaring op de website: PRAKTIJK BRITT VAN HEST is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. De laatste versie is gepubliceerd op 19 september 2019.

III Privacyverklaring t.a.v. cliënten van PRAKTIJK BRITT VAN HEST

Wanneer u informatie aanvraagt bij, of zich aanmeldt voor de diensten van PRAKTIJK BRITT VAN HEST, als cliënt, vraagt desbetreffende zorgverlener u om persoonsgegevens te verstrekken. De vraag om persoonsgegevens te verstrekken wordt altijd tot een minimum beperkt, met inachtneming van het doel van de informatie. Bij een aanmeldings- of informatieaanvraag wordt de vraag naar persoonsgegevens in principe beperkt tot NAW-gegevens (Naam, adres, Woonplaats) en email- en telefoongegevens, met het doel dat contact opgenomen kan worden om uw vraag te beantwoorden. Indien noodzakelijk voor het adequaat beantwoorden van de door u gestelde vraag, kan een korte toelichting op de gezondheidstoestand en eerdere begeleiding gevraagd worden i.v.m. het kunnen inschatten of PRAKTIJK BRITT VAN HEST de gevraagde dienst op de juiste wijze kan leveren. Indien er wordt besloten om een dienst af te nemen, dan kan via een intake-formulier de benodigde gezondheids- en verzekeringsgegevens worden gevraagd om de opstart van de begeleiding of behandeling adequaat voor te bereiden.

IV Vastlegging gegevens

1. In het kader van onze dienstverlening, legt PRAKTIJK BRITT VAN HEST gegevens vast. De zorgverlener in PRAKTIJK BRITT VAN HEST is geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), en gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van haar handelingen t.a.v. psychosociale begeleiding.

2. Hiernaast worden gegevens verzameld over uw aandoening waarvoor u bij desbetreffende zorgverlener onder behandeling bent en met eventuele relevante co-morbiditeiten (het tegelijkertijd naast elkaar voorkomen van verschillende stoornissen).

3. Voor de kwalitatieve inhoudelijke persoonlijke zorg.

4. Voor de administratieve verwerking van cliëntengegevens voor een geordende bedrijfsvoering.

5. Voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de praktijk rondom cliëntenbehandeling en -begeleiding.

V Gegevensverstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door en binnen PRAKTIJK BRITT VAN HEST. De praktijk verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij zij daartoe verplicht is op basis van de wet, een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een (behandel)overeenkomst tussen u en de praktijk.

VI Gegevens en Beveiliging

VI.1 Opslag gegevens

Gegevens die van u door PRAKTIJK BRITT VAN HEST worden bijgehouden zijn:

• Persoonsgegevens zoals: -NAW, -geboortedatum, -geslacht, -telefoonnummer, -emailadres, -naam huisarts en/of andere zorgverleners., -naam zorgverzekering en nummer. Indien van belang: naam partner, gezinssamenstelling, beroep, eventueel ziektewet, AOW e.d.

• Verder gegevens uit: -anamnese (het begingesprek), -onderzoek, -evaluatie, -behandelingsplan, -gemaakte afspraken met u, -bijhouden van het verloop van de behandeling t.a.v. de klacht en relevante informatie tijdens de behandeling van u verkregen.

• Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

VI.2 Beveiliging

• De gegevens die een cliënt verstrekt, worden door PRAKTIJK BRITT VAN HEST in een beveiligde omgeving opgeslagen. In overeenstemming met de wet AVG bewaart PRAKTIJK BRITT VAN HEST uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, zoals die van 20 jaar voor dossiers (op grond van de WGBO) en 7 jaar van fiscaal noodzakelijke gegevens.

• Onze website is beveiligd via een SSL certificaat (HTTPS) en dit geldt ook voor berichtgeving van email welke versleuteld vanuit de website wordt verstuurd ten aanzien van informatieaanvragen, aanmelding voor therapie en begeleiding.

• PRAKTIJK BRITT VAN HEST neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen door onbevoegden. Laptop en administratieprogramma zijn beveiligd met sterke wachtwoorden.

• Uw gegevens op laptop en back ups op USB, papieren gegevensopslag zoals agenda en facturering worden na het werk afgesloten bewaard.

• Verslagen naar huisarts, specialist en collega's worden via Zorgmail verstuurd met versleutelde berichtgeving.

• Indien cliënten of geïnteresseerden direct informatie versturen, anders dan via de website, naar info@brittvanhest.nl, is de cliënt zelf verantwoordelijk voor de versleutelde beveiliging van de informatie via de eigen server.

VII Nadere specificatie van de omgang met uw gegevens

VII.1 Wat gebeurt er met uw gegevens, de locatie van bewaring, de bewaartermijn en de toegang tot de gegevens

• Bij het Aanmeldingsformulier op de website wordt expliciet toestemming gevraagd voor het gebruik van de gegeven informatie voor een specifiek doel: aanmelding voor een activiteit cq. therapie, geven van informatie t.b.v. begeleiding.

• De gegevens bij digitale- als telefonische aanmelding worden bewaard voor maximaal twee jaar in de beveiligde gegevensopslag van PRAKTIJK BRITT VAN HEST.

• Indien u daadwerkelijk een begeleidingsovereenkomst aangaat met PRAKTIJK BRITT VAN HEST, worden de door u per mail verstrekte gegevens die nodig zijn voor dossiervorming aan uw dossier toegevoegd.

• Indien u daadwerkelijk een begeleidingsovereenkomst aangaat met PRAKTIJK BRITT VAN HEST, worden de dossiers tot 20 jaar na afronding bewaard in het kader van de verplichtingen van de Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst (WGBO).

• Alleen Britt van Hest of haar plaatsvervanger heeft toegang tot deze gegevens t.a.v. psychosociale begeleiding. Gegevens worden niet met andere partijen gedeeld.

• Uitgangspunt van PRAKTIJK BRITT VAN HEST is dat uw toestemming bij elk formulier vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig is.

VIII Rechten

VIII.1 Recht op Vergetelheid voor medische dossiers cq. registratie persoonsgegevens

• Deze wet regelt dat u als cliënt het recht heeft om gegevens eerder te vernietigen. PRAKTIJK BRITT VAN HEST moet daar gehoor aan geven, tenzij een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat de gegevens moeten worden bewaard. Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders, of omdat de gegevens nodig zijn voor het leveren van zorg.

• U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in administratie, mailinglijst of dossier in te zien, te veranderen, of te laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kunt u schriftelijk indienen aan de desbetreffende hulpverlener werkzaam in PRAKTIJK BRITT VAN HEST.

Reageren op een bovenstaand verzoek

Heeft u als cliënt gevraagd om vernietiging van uw medisch dossier? Dan moet de desbetreffende zorgverlener in PRAKTIJK BRITT VAN HEST binnen 3 maanden aan dit verzoek voldoen, behoudens in het geval dat er een wettelijke verplichting geldt om bepaalde gegevens nog te bewaren. Wanneer uw verzoek wordt afgewezen, dan vindt dit schriftelijk plaats met de reden van afwijzing.

Wordt alleen een onderdeel uit het medisch dossier verwijderd, dan wordt dat in uw dossier vermeld dat een deel van de gegevens op uw verzoek is verwijderd.

VIII.2 Recht op Dataportabiliteit

Dit is uw recht om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan derden. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers.

Welke gegevens wel

De persoonsgegevens die u als cliënt zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder het recht op dataportabiliteit. Dat geldt ook voor de gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst.

Welke gegevens niet

De gegevens in het medisch dossier die niet direct of indirect door het gebruik van een dienst door u zijn verstrekt, vallen niet onder het recht op dataportabiliteit. Het recht op dataportabiliteit geldt bijvoorbeeld niet voor conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die desbetreffende zorgverlener van PRAKTIJK BRITT VAN HEST op basis van de door u verstrekte gegevens vaststellen.

Voor de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden is uw toestemming nodig. Dit is in het geval voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan huisarts/verwijzers en overige zorgverleners buiten deze praktijk. De wijze waarop toestemming wordt verkregen is vormvrij en kan dus mondeling gebeuren. Uw toestemming wordt vastgelegd in uw dossier. Voor het verstrekken van persoonsgegevens aan zorgverzekeraars, zoals in het geval van mogelijke facturering, is van u geen toestemming nodig.

IX Datalekregistratie

Bij een mogelijk datalek (bv een gestolen laptop waar uw gegevens worden bijgehouden), wordt dit lek gedocumenteerd en gemeld binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

X Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Een FG is het aanspreekpunt bij een calamiteit of klacht. T.a.v. psychosociale begeleiding is dat mw. B. van Hest.

XI Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of schending van het privacybeleid dan vragen wij u hierover direct contact met PRAKTIJK BRITT VAN HEST op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk zeer vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthouder op het gebied van privacy bescherming. Of u kunt een klacht indienen bij de vakvereniging van de desbetreffende zorgverlener van PRAKTIJK BRITT VAN HEST.

Vragen

Heeft u nog vragen over dit privacybeleid, stuur dan een mail naar info@brittvanhest.nl Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Bezig met laden...