Privacy Statement

Wie verwerkt persoonsgegevens

Britt van Hest is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Britt van Hest internetsite.

De aard van internet in het algemeen en de Britt van Hest internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de Britt van Hest internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door Britt van Hest ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen.

Britt van Hest zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u wilt communiceren met Britt van Hest , een reservering wilt plaatsen of een inschrijving wilt verwezenlijken en/of andere diensten binnen de Britt van Hest internetsite wilt afnemen (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Britt van Hest verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de Britt van Hest internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via de Britt van Hest internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van Britt van Hest, al dan niet via de Britt van Hest internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen Britt van Hest internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Britt van Hest uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

Britt van Hest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Britt van Hest internetsite bent. Britt van Hest gebruikt in sommige gevallen cookies. om het gebruik van de Britt van Hest internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Britt van Hest kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiks-gemak van de Britt van Hest internetsite.

De Britt van Hest internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Britt van Hest internetsite. Britt van Hest houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Britt van Hest internetsite.

Beveiliging

Britt van Hest heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Britt van Hest toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

Britt van Hest kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Britt van Hest is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Britt van Hest raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Britt van Hest Internetsite, kunt u contact opnemen via info@brittvanhest.nl

Bezig met laden...